Slide1

נחל הוא מסדרון אקולוגי חי
ונושם עבור צמחים ובעלי חיים
החיים על גדותיו.

Slider2

אנו מעשירים את צמחיית הבר
בנחלים ומשיבים לנחל את חיוניותו.

החוה 5
previous arrow
next arrow

צמחי בר של ארץ ישראל- לשיקום נחלים ובתי גידול לחים

משתלת הרדוף - גידול ומכירה

לקטלוג הצמחים

שיקום נחלים

בישראל כ – 12 נחלים ראשיים הזורמים לים התיכון וכ – 15 נחלים עיקריים הזורמים לירדן ולכנרת.
בשנות החמישים והשישים נתפסו מקורות המים של הנחלים לצרכי אספקת מי שתיה והשקיה. במקביל, הפכו הנחלים לעורקי הביוב העיקריים של השפכים הביתיים, התעשייתיים והחקלאיים, ולאפיקיהם הושלכה פסולת.
המשרד לאיכות הסביבה רשויות הניקוז ורשות הטבע והגנים שמו כיעד עיקרי את נושא שיקום הנחלים.

קרא עוד
על הפרויקטים

מלבד גידול צמחים, המשתלה מבצעת בפועל פרוייקטים של שיקום צמחייה בנחלים- הכנת השטח, שתילה ותחזוקה. מטרת שיקום נחל היא לשמור על תפקידו כערוץ זרימה פתוח המונע הצפות, וכן השבת המאפיינים האקולוגים שניזוקו עקב התערבות האדם: זיהום המים, השלכת פסולת, שינוי תוואי הנחל והפיכתו לתעלה, הרס הצמחיה ועוד.

קרא עוד
גינון טיפולי

גינון טיפולי (תרפיה באמצעות גינון) הוא תהליך בו נעשה שימוש בצמחים, בפעילויות גינון, בקרבה ובאהבה לטבע ככלי מסייע בהחלמה ובשיקום של אנשים. המטרה הכללית של גינון טיפולי היא שיפור איכות החיים של האדם מבחינה פיזית ונפשית.

קרא עוד

תמונות בפרויקטים נבחרים


אגנים ירוקים
קיבוץ הרדוף
גינון טיפולי
משתלה קיבוץ הרדוף
יסוד המעלה
שיקום נחל בתוך היישוב ייסוד המעלה
שיקום נחלים
הלכה למעשה